MESS Üyeliğinin Yararları

MESS, endüstri ilişkilerine yönelik hukuki, mali ve sosyal alanlarda üyelerin ortak yararları çerçevesinde işbirliğini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırıcı ve geliştirici faaliyetlerde bulunur.

Metal işkolundaki işverenlerin sendika çatısı altında dayanışma ve birleşmelerini sağlar.

Toplu iş sözleşmesi imzalar.

Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden doğan emsal nitelikteki hususlarda dava açar ve bu nedenle açılan davalara taraf olur.

Bireysel iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda, üyelerine yardımcı olur.

Grev ve lokavt fonu kurar, grev veya lokavt halinde bu fondan Genel Kurul’ca kabul edilen yönetmelik esasları dairesinde, üyelerine ödemede bulunabilir.

Çalışma mevzuatı, işveren-işçi ilişkileri, yönetim, verimlilik, insan kaynakları, iş değerlendirmesi ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda, üyelerine bilgi verir ve bu amaçla kurs, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenler.

İşkolunda adil, dengeli ve bilimsel ücret sisteminin kurulmasını sağlamak ve daha iyi çalışma ortamı yaratmak için çalışmalar yapar.

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yapar, bu alanda yapılan çalışmalara katılır, üyelerine iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hakkında bilgi verir, gereğinde tedbirlerin alınmasına yardımcı olur ve sonuçlarını izler.

Mevzuat hükümleri dairesinde, amacıyla ilgili olarak gazete, dergi, kitap gibi süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunur. Bu çerçevede yıl içerisinde yayımlanan süreli yayınlar kanalıyla MESS üye işyerleri ve çalışanları ile iletişimini yürütür, çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri konularında başta üyeleri olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmek, çeşitli görüşlerin paylaşılmasını sağlamak ve işçi-işverenin iletişimini geliştirmek amacıyla periyodik olarak; MESS İşveren dergisini, Sicil dergisini ve Biz Bize gazetesini  yayımlar.

Üyelerinin ve çalışanlarının mesleki eğitim konusundaki bilgi ve deneyimlerini yükseltmek için günün değişen ve gelişen şartlarına uygun olarak, çalışanlara bilgi ve becerilerini geliştirme ve mesleki-teknik bilgi kazandırma konularında hizmet verir. Bu amaçla kurulmuş olan MESS Eğitim Vakfı ve 19 Mayıs 2004 tarihinde imzalanan "MESS-REFA Eğitim İşbirliği Sözleşmesi" kapsamında MESS Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerle mesleki eğitime katkı sağlar.

Çalışma ilişkileri ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili görüş ve önerilerini kurucu üyesi olduğu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) aracılığı ile ilgili mercilere iletir. MESS, 2004 yılından bu yana TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütmektedir.

Çalışma şartlarını ülke ekonomisine uygun şekilde düzenlemek için tedbirler alır, işkolunda yeknesak iş şartlarını gerçekleştirmeye çalışır, ülke ekonomisini güçlendirici çalışmalar yaparak işçilere sürekli ve uzun vadeli refah ve sosyal güvence sağlamaya gayret eder.

Avrupa Birliği tarafından sunulan çalışma hayatı ve endüstri ilişkilerine yönelik çeşitli program ve fonlardan yararlanarak, MESS üyelerinde istihdamı artırmaya, eğitim standartlarını yükseltmeye, çalışanların mesleki niteliklerini ve becerilerini geliştirmeye yönelik projeler yürütür.

Tüm MESS üyeleri; Sendikamızın yukarıda sayılan hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.